Spłaciłeś wcześniej kredyt? Na co możesz liczyć?

Każdy kto zaciągnął kredyt ma prawo aby spłacić go przed końcem terminu zapisanego w umowie. Jednak istnieją uzasadnione wątpliwości, czy w takiej sytuacji bank nie powinien oddać części kosztów które pobrał przy podpisaniu umowy.

Już w 2013 roku UOKIK wydał poradnik pt. „Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej? Poradnik dla konsumentów” w którym wskazał, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania – klientowi przysługuje zwrot niektórych kosztów które musiał wcześniej ponieść. Zmniejszeniu powinny ulec wszelkie koszty które dotyczyły okresu, o który zmniejszył się czas umowy. To oznacza, że klient nie musi spłacać odsetek za czas który pozostał do daty zakończenia umowy w ustalonym terminie.

 

Następnie w 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspólnie z Rzecznikiem Finansowym opublikowali stanowisko w którym wspólnym głosem stwierdzają, że jeśli kredyt został spłacony wcześniej – należy się proporcjonalny zwrot WSZYSTKICH poniesionych kosztów. Łącznie z prowizją.

 

Sąd Rejonowy w Lublinie, 28 maja 2018 roku, zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym zapytał:

„Czy wykładni przepisu zawartego w art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 pkt g Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE. L Nr 133, str. 660 z późniejszymi zmianami) należy dokonywać w ten sposób, że konsument, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt, uprawniony jest do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, w tym również o koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania tej umowy o kredyt?”

Przepisy o których mowa w zapytaniu do TSUE to:

Artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy

Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Artykuł  49 ustawy o kredycie konsumenckim

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Więc wiemy że konsumentowi przysługuje zwrot kosztów, ale czy wszystkich? Te przepisy można interpretować na wiele sposobów, więc wyjaśnieniem tego ma zająć się właśnie TSUE.

Unijna dyrektywa

Celem dyrektywy unijnej jest nie tylko ochrona konsumentów, ale również wyrównania warunków konkurencji wewnątrzwspólnotowej, udzielających kredytów konsumenckich. Według dyrektywy ważne jest aby w każdym kraju należącym do UE – interpretowano jej treść w podobny sposób. A mówi ona o zapewnieniu każdej stronie ochrony interesów. Kredytobiorcom – możliwość odzyskania poniesionych kosztów wynikających z długości na jaki kredyt został zaciągnięty, a kredytodawcom – możliwość nie zwracania kosztów które nie były związane z długością umowy.

Jakim kosztem jest prowizja?

Banki mówią, że prowizja nie jest związana z długością umowy i nie należy się jej zwrot. Okazuje się jednak po analizach kilkudziesięciu umów z banków działających w Polsce, że wysokość prowizji uzależniona jest od czasu na jaki podpisywana jest umowa – im dłużej – tym prowizja jest większa.

Nie ma co czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Może być tak, że będziemy na niego czekać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Trzeba walczyć o swoje pieniądze zanim roszczenie się przedawni!

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Na co możesz liczyć?
5 (100%) 15 vote[s]